هی تو ۱۹۷۹ Pink Floyd : Hey You

Pink Floyd : Hey You

Pink Floyd : Hey You

Hey you, out there in the cold
هي تويي که اون بيرون تو سرما وايستادي

Getting lonely, getting old
تنهايي و داري پير ميشي

Can you feel me?
ميتوني منو اينجا احساس کني؟

Hey you, standing in the aisles
هي تويي که اين گوشه و اون گوشه واي ميستي

With itchy feet and fading smiles
با پاهايي که همش گز گز مي کنن و تويي که خنده از لبات محو شده

Can you feel me?
ميتوني منو احساس کني؟

Hey you, dont help them to bury the light
هي تو، تو خفه کردن اميد و آرزو به اونها کمک نکن

Don’t give in without a fight.
بدون جنگيدن تسليم نشو

Hey you, out there on your own
هي تو، تويي که تو خودتي

Sitting naked by the phone
لخت و عريان کنار تلفن نشستي

Would you touch me?
ميشه منو لمس کني؟

Hey you, with you ear against the wall
هي تويي که گوشت رو به ديوار چسبوندي

Waiting for someone to call out
تا کسي صدات کنه

Would you touch me?
ميشه منو لمس کني؟

Hey you, would you help me to carry the stone?
هي تو، ميشه تو حمل اين سنگ به من کمک کني؟

Open your heart, I’m coming home.
درهاي قلبت رو بر من باز کني، ميخوام به خونه برگردم

But it was only fantasy.
اما اين فقط تخيلاته

The wall was too high, As you can see.
همونطور که مي بيني اون ديوار خيلي بلند بود

No matter how he tried, He could not break free.
مهم نيست که چقدر تلاش کرد نتونست اون رو بشکنه و از اونجا خلاص بشه

And the worms ate into his brain.
و کرمها تا مغز و استخونش رو خوردن

Hey you, out there on the road
هي، تويي که اون بيرون تو جاده ايستادي

always doing what you’re told, Can you help me?
و همش کارهايي که بهت ميگن رو انجام مي دي ميتوني کمکم کني؟

Hey you, out there beyond the wall, Breaking bottles in the hall, Can you help me?” );
هي تويي که اون طرف ديواري و بطري هارو با ديوار ميشکني ميشه کمکم کني؟” );

Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
هي تو، بهم نگو ديگه هيچ اميدي نيست

Together we stand, divided we fall.
در کنار هم مقاومت خواهيم کرد، بي هم خواهيم باخت

چیکیتا ۱۹۷۹ Abba : Chiquitita

Abba : Chiquitita

Abba : Chiquitita

Chiquitita, tell me what’s wrong?
چیکیتیتا، بگو مشکل چیه

You’re enchained by your own sorrow
محصور غم و اندوه خودت شدی

In your eyes there is no hope for tomorrow
تو چشمات هیچ امیدی برای رسیدن به فردا نمی بینم

How I hate to see you like this
چقدر متنفرم که تورو اینجور می بینم

There is no way you can deny it
هیچ جور نمیتونی (این غم و اندوه در چشمانت رو) انکار کنی

I can see that you’re oh so sad, so quiet
میتونم ببینم که، آه، خیلی ناراحتی، خیلی ساکتی

Chiquitita, tell me the truth
چیکیتیتا، راستشو بگو

I’m a shoulder you can cry on
من آغوشی هستم که میتونی روش گریه کنی

Your best friend, I’m the one you must rely on
من بهترین دوست تو هستم، من تنها فردی هستم که باید بهش اطمینان کنی

You were always sure of yourself
تو که همیشه به خودت اطمینان داشتی

Now I see you’ve broken a feather
ولی حالا (چیزی که می بینم اینه که) پر و بالت شکسته

I hope we can patch it up together
امیدوارم بتونیم با هم باز اون بالهارو به هم بچسبونیم

Chiquitita, you and I know
چیکیتیتا، من و تو میدونیم

How the heartaches come and they go And the scars they’re leaving
چطور دل تنگیها میان و میرن و چه زخمهایی از خودشون بجا میذارن

You’ll be dancing once again and the pain will end
میدونم که باز خواهی رقصید و درد و رنجهات به پایان میرسن

You will have no time for grieving
و وقتی برای سوگواری نخواهد موند

Chiquitita, you and I cry
چیکیتیتا،من و تو گریه می کنیم

And the sun is still in the sky and shining above you Let me hear you sing once more like you did before
و هنوز خورشید در آسمونه و بر ما میتابهبذار یه بار دیگه مثل قدیما صدای آواز خوندنتو بشنوم

Sing a new song, Chiquitita Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita
چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون باز مثل قدیما سعی کن چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

So the walls came tumbling down
دیوار ها فرو ریختن

And your love’s a blown out candle All is gone and it seems too hard to handle
و عشقت مثل شمعی فوت زده شده همه چیز از دست رفت و به نظر اداره کردنشون سخت میاد

Chiquitita, tell me the truth
چیکیتیتا، راستشو بگو

There is no way you can deny it
راهی نداره که بخوای (اون غم و اندوه تو چشمات رو) انکار کنی

I see that you’re oh so sad, so quiet
میتونم ببینم که، آه، خیلی ناراحتی، خیلی ساکتی

Chiquitita, you and I know
چیکیتیتا، من و تو میدونیم

How the heartaches come and they go And the scars they’re leaving
چطور دل تنگیها میان و میرن و چه زخمهایی از خودشون بجا میذارن

You’ll be dancing once again and the pain will end You will have no time for grieving
میدونم که باز خواهی رقصید و درد و رنجهات به پایان میرسن و وقتی برای سوگواری نخواهد موند

Chiquitita, you and I cry
چیکیتیتا،من و تو گریه می کنیم

And the sun is still in the sky and shining above you Let me hear you sing once more like you did before Sing a new song, Chiquitita
و هنوز خورشید در آسمونه و بر ما میتابه بذار یه بار دیگه مثل قدیما صدای آواز خوندنتو بشنوم چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

Try once more like you did before Sing a new song, Chiquitita
باز مثل قدیما سعی کن چیکیتیتا، آواز جدیدی بخون

ما تکانت خواهیم داد ۱۹۷۷ Queen : We Will Rock You

Queen : We Will Rock You

Queen : We Will Rock You

Buddy you’re a boy make a big noise
رفیق تو پسرى هستى که سروصدای زیادی ایجاد میکنى

Playin in the street gonna be a big man some day You got mud on yo face
تو خیابان بازى میکنى و روزى یک مرد بزرگ خواهی بود روی صورتت لجن هست

You big disgrace,Kickin your can all over the place
فضاحت بزرگی هستی قوطى حلبی خودت را با لگد همه جا میزنی

Singin
بخوانید

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re a young man hard man
رفیق تو یک مرد جوانى , یک مرد قوى

Shoutin in the street gonna take on the world some day
تو ی خیابان فریاد میزنى , میخواى یک روزی دنیا رو مال خودت کنى ۰

You got blood on your face You big disgrace Wavin your banner all over the place
روی صورتت خون آلوده فضاحت بزرگی هستی پرچم خودت رو همه جا تکان میدهی

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re an old man poor man Pleadin with your eyes gonna make you some peace some day
رفیق تو یک مرد پیر ضعیف هستى التماسی که با چشمهات میکنی یک روزی برایت (آرامش) صلح رو برقرار میکند

You got mud on your face You big disgrace
روی صورتت لجن هست فضاحت بزرگی هستی

Somebody better put you back in your place
بهتره یکى تو رو سر جاى خودت بنشاند

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Sing it
بخوان

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Everybody
همه

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Alright
خوبه

چقدر عمیقا دوستت دارم ۱۹۷۷ Bee Gees : How Deep Is Your Love

Bee Gees : How Deep Is Your Love

Bee Gees : How Deep Is Your Love

I know your eyes in the morning sun
چشماتو در خورشید صبحگاهی میشناسم

I feel you touch me in the pouring rain
لمس دستانت رو در زیر شُر شُرِ بارون حس می کنم

And the moment that you wander far from me
و در لحظه ای که فکر می کنی از من دوری

I wanna feel you in my arms again
میخوام تورو در آغوشم احساس کنم

And you come to me on a summer breeze
و تو در نسیم تابستونی پیش من اومدی

Keep me warm in your love and then softly leave
با عشقت گرمم کردی و بعد به نرمی رفتی

And it’s me you need to show How Deep Is Your Love
و اون منم که برای نشون دادن عشقت بهش نیاز داری

How deep is your love, How deep is your love
عشقت چقدر عمیقه؟ چقدر

I really need to learn
میخوام واقعا یاد بگیرم

‘Cause we’re living in a world of fools
چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me I believe in you
ما متعلق به تو و من هستیم من به تو ایمان دارم

You know the door to my very soul
تو درِ روح منو میشناسی

You’re the light in my deepest darkest hour
تو نوری در قلب تاریکیهای من هستی

You’re my saviour when I fall
تو منجی منی

And you may not think I care for you
و شاید ندونی که من به تو توجه دارم

When you know down inside That I really do
وقتی غمگینی و من واقعا به تو توجه دارم

And it’s me you need to show How Deep Is Your Love
و اون منم که برای نشون دادن عشقت بهش نیاز داری

How deep is your love
عشقت چقدر عمیقه؟ چقدر

I really need to learn
میخوام واقعا یاد بگیرم

‘Cause we’re living in a world of fools
چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم ۰

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

And you come to me on a summer breeze
و تو در نسیم تابستونی پیش من اومدی

Keep me warm in your love and then softly leave
با عشقت گرمم کردی و بعد به نرمی رفتی

And it’s me you need to show How Deep Is Your Love
و اون منم که برای نشون دادن عشقت بهش نیاز داری

How deep is your love
عشقت چقدر عمیقه؟ چقدر

I really need to learn
میخوام واقعا یاد بگیرم

‘Cause we’re living in a world of fools
چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

How deep is your love, I really need to learn ,‘Cause we’re living in a world of fools
عشقت چقدر عمیقه؟ , میخوام واقعا یاد بگیرم, چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

How deep is your love, I really need to learn ,‘Cause we’re living in a world of fools
عشقت چقدر عمیقه؟ , میخوام واقعا یاد بگیرم, چون تو دنیایی پر از احمق زندگی می کنیم

Breaking us down
که مارو میشکنن

When they all should let us be
وقتی که باید بذارن خودمون باشیم

We belong to you and me
ما متعلق به تو و من هستیم

احساسات ۱۹۷۵ Morris Albert : Feelings

Morris Albert : Feelings

Morris Albert : Feelings

Feelings, nothing more than feelings,
احساسات,چیزی بیشتر از احساسات نیست

trying to forget my feelings of love.
سعی میکنم احساسم نسبت به عشق را از یاد ببرم

Teardrops rolling down on my face,
قطرات اشک بر صورتم میلغزند

trying to forget my feelings of love.
تلاشم بر این است تا احساساتم به عشق را فراموش کنم

Feelings, for all my life I’ll feel it.
تا همیشه این احساسات را با خود خواهم داشت

I wish I’ve never met you, girl; you’ll never come again.
کاش ندیده بودمت چون تو دیگر باز نخواهی گشت

Feelings, wo-o-o feelings,
احساسات

wo-o-o, feel you again in my arms.
گویی برای بار دیگر در آغوشم هستی

Feelings, feelings like I’ve never lost you
احساساتی احساس میکنم که هرگز از دستت نداده ام

and feelings like I’ve never have you again in my heart.
و نیز احساسم بر این است که دیگر تو را عاشق نخواهم بود

Feelings, for all my life I’ll feel it.
تا همیشه این احساسات را با خود خواهم داشت

I wish I’ve never met you, girl; you’ll never come again.
کاش ندیده بودمت چون تو دیگر باز نخواهی گشت

Feelings, feelings like I’ve never lost you
احساساتی احساس میکنم که هرگز از دستت نداده ام

and feelings like I’ve never have you again in my life.
و نیز احساسم بر این است که دیگر تو را عاشق نخواهم بود

Feelings, wo-o-o feelings,
احساسات

wo-o-o, feelings again in my arms.
گویی برای بار دیگر در آغوشم هستی

Feelings, wo-o-o feelings,
احساسات

بابا ۱۹۷۴ Paul Anka : Papa

Paul Anka : Papa

Paul Anka : Papa

Everyday my papa worked To help to make ends meet
هر روز پدرم کار میکرد که کمک کند تا روزگار بگذرد

To see that we would eat
که ببیند ما می خوریم

keep those shoes upon my feet
که آن کفشها تو پای من هستند

Every night my papa would take
هر شب پدرم منو برداشته

And tuck me in my bed
و در رختخوابم میگذاشت

Kiss me on my head
سرم را می بوسید

After all my prayers were said
پس از اینکه تمام دعاهایم گفته میشد (تمام میشد)

Growing up with him was easy
بزرگ شدن با او آسان بود

time just flew on by
زمان فقط می گذشت

The years began to fly
سالها شروع به پرواز کردند

He aged and so did I
او مسن شد . منهم همیطور

I could tell
میتوانستم بگویم

That mama wasn’t well
مامان حالش خوب نبود

Papa knew and deep down so did she
پدر میدانست و او کاملا واقف بود

So did she
او هم همینطور

When she died
وقتی او مرد

My papa broke down and cried
پدرم خرد شد و گریست

All he said was, “God, Why not take me!”
تمام حرفی که او زد این بود ” خدایا . چرا منو نبردی “

Every night he sat there sleeping in his rocking chair
هر شب او اونجا می نشست می خوابید و روی صندلی راحتی تکان خور خودش

He never went upstairs
او هیچوقت طبقه بالا نرفت

All because she wasn’t there
همه اش بخاط اینکه او اونجا نبود

Then one day my Papa said, Son, I’m proud (of) the way you’ve grown
سپس یکروز پدرم گفت پسرم . من به نحوی که تو بزرگ شده ای افتخار می کنم

make it on your own
برای خودت زندگی بساز

Oh I’ll be O.K. alone.”
اوه . من تنهایی مشکلی نخواهم داشت “

Every time I kiss my children
هروقت من بچه هایم را می بوسم

Papa’s words ring true
حرفهای پدرم درست بنظر می آیند

Your children live through you.
” بچه هایت درکنارت زندگی خواهند کرد

They’ll grow and leave you, too”
اونها بزرگ شده و ترکت خواهند کرد “

I remember every word my papa used to say
تمام کلماتی که پدرم می گفت را بیاد می آورم

I live that every day He taught me well that way
با آنها هر روز زندگی می کنم او آن راه را به من خوب یاد داد

Every night my papa would take And tuck me in my bed
هر شب پدرم منو برداشته و در رختخوابم میگذاشت

Kiss me on my head
سرم را می بوسید

After all my prayers were said
پس از اینکه تمام دعاهایم گفته میشد (تمام میشد)

Every night my papa would take And tuck me in my bed
هر شب پدرم منو برداشته و در رختخوابم میگذاشت

آن روزها وقتی جوان بودم ۱۹۷۴ Glen Campbell : Yesterday When I Was Young

Glen Campbell : Yesterday When I Was Young

Glen Campbell : Yesterday When I Was Young

 

Yesterday When I Was Young
آن روزها وقتی که جوان بودم

the taste of life was sweet as rain upon my tongue
طعم زندگی به شیرینی قطره‌های باران بود بر زبانم.

I teased at life as if it were a foolish game
سر به سر زندگی می‌گذاشتم،که گویی بازی احمقانه‌ای است.

the way the evening breeze may tease a candle flame
همان‌ گونه که نسیم شامگاهی سر به سر شعله شمع می‌گذارد.

the thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
هزاران رویا در سر و چه برنامه‌های باشکوهی برای خود داشتم.

I always built, alas, on weak and shifting sand
دریغا که هر چه می‌ساختم، بر شن‌های روان می‌ساختم،

I lived by night and shunned the naked light of day
شب‌ها می‌زیستم و از نور عریان روز می‌گریختم.

and only now I see how the years ran away
و اکنون تنها می‌‌بینم که سال‌ها چگونه از برابرم می‌گریزند.

Yesterday when I was young
آن روزها وقتی که جوان بودم

so many drinking songs were waiting to be sung
چه بسیار ترانه‌های سرمستی که در انتظار سرودن بودند.

so many wayward pleasures lay in store for me
چه بسیار سرخوشی‌هایی که در انتظار من بودند

and so much pain my dazzled eyes refused to see
و جه بسیار درد و رنج‌هایی که بودند و چشمان خیره‌ام نمی‌دیدند.

I ran so fast that time and youth at last ran out
به سرعت می‌دویدم و جوانی و زمان را به زانو درآوردم.

I never stopped to think what life was all about
و هرگز مکث نکردم تا ببینم معنای زندگی چیست.

and every conversation I can now recall
و هر گفتگویی که اکنون می‌توانم به یاد ‌آورم

concerned itself with me, and nothing else at all
مرا در خود فرومی‌برد، و دیگر هیچ.

Yesterday the moon was blue
آن روزها ماه آبی بود.

and every crazy day brought something new to do
و هر روز شوریده،‌ چیز تازه‌ای برای ما به ارمغان داشت.

I used my magic age as if it were a wand
عمرم را همانند عصای جادو به کار می‌بردم،

and never saw the waste and emptiness beyond
و هرگز بیهودگی و هدر رفتن ناشی از آن را نمی‌دیدم.

the game of love I played with arrogance and pride
بازی عشق بود که با تکبر و غرور نقش‌آفرینی می‌کردم.

and every flame I lit too quickly, quickly died
و هر شعله‌ای که افروختم، ‌به سرعت فرو ‌نشست.

the friends I made all seemed somehow to drift away
تمام دوستانم به نوعی پراکنده شدند،

and only I am left on stage to end the play
و در آخر من، تنها بر صحنه نمایش باقی ماندم.

yesterday when I was young
آن روزها وقتی که جوان بودم.

there are so many songs in me that won’t be sung
چه بسیار ترانه‌هایی در ذهنم هستند،که هرگز خوانده نخواهند شد.

so many wayward pleasures lay in store for me
چه بسیار سرخوشی‌هایی که در انتظار من بودند

and so much pain my dazzled eyes refused to see
و جه بسیار درد و رنج‌هایی که بودند و چشمان خیره‌ام نمی‌دیدند.

there are so many songs in me that won’t be sung
چه بسیار ترانه‌هایی در ذهنم هستند،که هرگز خوانده نخواهند شد.

I feel the bitter taste of tears upon my tongue
بر زبانم طعم تلخ قطره‌ای اشک را احساس می‌کنم.

the time has come for me to pay for .yesterday when I was young
و زمان به سویم می‌آید به تاوان آن روزها آن روزها وقتی که جوان بودم.

خداحافظ عشق من خداحافظ ۱۹۷۳ Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

hear the wind sing a sad, old song
گوش بسپار كه باد، نغمه ای غمناك و قديمی می خواند

it knows I’m leaving you today
او (باد) می داند كه امروز ترا ترك میکنم

please don’t cry or my heart will break
خواهش ميكنم گريه نكن که قلبم خواهد شكست

when I go on my way
آنگاه كه به راه خودم می روم

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

goodbye and au revoir
بدرود و به اميد ديدار

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زياد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams
پس مرا در روياهايت نگهدار

till I come back to you
تا موقعی که پيشت بازگردم

see the stars in the skies above
بنگر به ستارگان در آسمانهای بالا

they’ll shine wherever I may roam
آنها خواهند درخشید، هر جا که پرسه بزنم

I will pray every lonely night
هر شب تنهايی , دعا خواهم كرد

adelehfr.setText (“That soon they’ll guide me home
به زودی منو به خانه هدایت می کنند

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زياد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams till I come back to you
پس مرا در روياهايت نگهدار تا موقعی که پيشت بازگردم

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

goodbye and au revoir
بدرود و به اميد ديدار

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زياد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams till I come back to you
پس مرا در روياهايت نگهدار تا موقعی که پيشت بازگردم

وقتی بهت احتیاج دارم ۱۹۷۰ Julic Iglesias : When I Need You

Julio Iglesias : When I Need You

Julio Iglesias : When I Need You

When I need you
زمانی که من به تو نیاز دارم

I just close my eyes and I’m with you
فقط چشمانم را می بندم و با تو هستم

And all about I so want to give you
و همه چیز در مورد اون چیزی که می خواهم به تو بدهم

It’s only a heartbeat away
اون فقط به اندازه یک ضربان قلب فاصله دارد

When I need love
وقتی که به عشق احتیاج دارم

I hold up my hands and I touch love
دستم را دراز کرده و عشق را لمس میکنم

Never knew there was so much love
هرگز نمی دانستنم که اینقدر عشق وجود دارد

Keeping me warm night and day
منو شب و روز گرم نگه دارد

Miles and miles of empty space in between us
مایل و مایل ( کیلومترها ) فضای خالی ( فاصله ) بین ما

The telephone can,t take the place of your smile
تلفن نمی تواند جای لبخندت را بگیرد

But you know I wont be traveling for ever
اما تو می دانی که من برای همیشه در سفر نخواهم بود

It,s cold out so hold out and do like I do
آن بیرون سرده ولی دستت را درازکن و همان کاری را بکن که من میکنم

When I need you
زمانی که من به تو نیاز دارم

I just close my eyes and I,m with you
فقط چشمم را میبندم و با تو هستم

And all that I so want to give babe
وتمام اون چیزی که خیلی میخواهم به تو بدهم عزیزم

It,s only a heartbeat away
به اندازه یک ضربان قلب فاصله دارد

It,s not easy when the road is your drive
این آسان نیست زمانی که جاده ترا با خودش میبرد ( راننده ات هست )

Honey that,s a heavy load that we bear
عزیزم اون بار سنگینی است که ما تحمل میکنیم

But you know I won,t be traveling a lifetime
اما تو می دانی که من تمام عمر درحال سفر نخواهم بود

It,s cold out so hold out and do like I do
آن بیرون سرده بنابراین دستت را درازکن و همان کاری را بکن که من میکنم

When I need you
وقتی به تو نیاز دارم

When I need love
وقتی به عشق نیاز دارم

I hold out my hands and I touch love
دستم را دراز کرده و عشق را لمس میکنم

I never knew there was so much love
هرگز نمی دانستنم که این اندازه عشق وجود دارد

Keeping me warm night and day
که منو شب و روز گرم نگه دارد

When I need you
زمانی که من به تو نیاز دارم

I Just close my eyes
فقط چشمانم را میبندم و تو در کنار من هستی

And you are right by my side
منو شب و روز گرم نگه میداری

keeping me warm night and day
فقط دستانم را دراز میکنم

I just hold up my hands Hold up my hands
دستانم را دراز میکنم

And I,m with you
و با تو هستم

All I want to give you
و تمام چیزی که میخواهم به تو بدهم

It,s only a heartbeat away
به اندازه یک ضربان قلب فاصله دارد

When I need you
زمانی که بتو نیاز دارم

ترانه تو ۱۹۷۰ Elton John : Your Song

Elton John : Your Song

Elton John : Your Song

It’s a little bit funny this feeling inside
این حسی که توی خودم دارم ، یه خرده مسخره‌اس

I’m not one of those who can easily hide
من از اوناش نیستم که بتونم ساده پنهونش کنم

I don’t have much money but boy if I did
پول زیادی ندارم اما پسر ، اگه داشتم

I’d buy a big house where we both could live
یه خونه ی بزرگ می‌خریدم که دو تامون توش زندگی کنیم

If I was a sculptor, but then again, no
اگه می‌شد یه مجسمه ساز بودم ، اما نه ولش کن

Or a man who makes potions in a travelling show
یا یه مرد دارو فروش بودم ، توی یه نمایش سیار

I know it’s not much but it’s the best I can do
می‌دونم که خیلی هم زیاد نیس اما بهترین کاریه که می‌تونم بکنم

My gift is my song and this one’s for you
هدیه ی من ترانه ی منه . این یکی هم مال توئه

And you can tell everybody this is your song
و تو می‌تونی به همه بگی که این ترانه ی توئه

It may be quite simple but now that it’s done
ممکنه خیلی هم ساده باشه ، اما خب کامله

I hope you don’t mind
کاش اهمیت ندی

I hope you don’t mind that I put down in words
کاش اهمیت ندی که تو این کلمه ها کم آوردم

How wonderful life is while you’re in the world
چه زندگیه شگرفی میشه وقتی تو ، توی این دنیایی

I sat on the roof and kicked off the moss
نشستم رو پشت بوم ، خزه ها رو با لگد می‌تکونم

Well a few of the verses well they’ve got me quite cross
خب ند تا از قافیه ها دارن باهام می‌جنگن

But the sun’s been quite kind while I wrote this song
اما خورشید چه مهربونه وقتی این ترانه رو نوشتم

It’s for people like you that keep it turned on
این واسه ی آدمایی مث توئه که حالشونو جا بیاره

So excuse me forgetting but these things I do
پس منو می‌بخشی که همه چی یادم می‌ره جز همین کارایی که الان می‌کنم

You see I’ve forgotten if they’re green or they’re blue
می‌بینی که پاک از یادم رفته که اونا سبزن یا آبی

Anyway the thing is what I really mean
به هر حال چیزی که در حقیقت منظورمه

Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen
مالِ توئه ، قشنگ ترین چشمایی که تو کلِ عمرم دیدم

And you can tell everybody this is your song
و تو می‌تونی به همه بگی که این ترانه ی توئه

It may be quite simple but now that it’s done
ممکنه خیلی هم ساده باشه ، اما خب کامله

I hope you don’t mind
کاش اهمیت ندی

I hope you don’t mind that I put down in words
کاش اهمیت ندی که تو این کلمه ها کم آوردم

How wonderful life is while you’re in the world
چه زندگیه شگرفی میشه وقتی تو ، توی این دنیایی

I hope you don’t mind that I put down in words
کاش اهمیت ندی که تو این کلمه ها کم آوردم

How wonderful life is while you’re in the world
چه زندگیه شگرفی میشه وقتی تو ، توی این دنیایی