عشق من 1991 Gipsy Kings : Amor Mio

Gipsy Kings : Amor Mio

Gipsy Kings : Amor Mio

 

Amor mio
عشق من

Amor mio por favor Tu no te vas
عشق من خواهش می کنم از من دور نشو

Yo cuentare a las horas Que la ya veo
من ساعت ها را میشمارم تا وقتی که او را ببینم

Amor mio
عشق من

Amor mio por favor Tu no te vas
عشق من خواهش می کنم از من دور نشو

Yo cuentare a las horas Que la ya veo
من ساعت ها را میشمارم تا وقتی که او را ببینم

Vuelve
برگرد

No volvere no volvere no volvere
من بر نمیگردم من بر نمی گردم

No quiere recordar no quiere recorder
نمیخواهم به یاد بیاورم نمیخواهم به یاد بیاورم

Vuelve
برگرد

No volvere no volvere no volvere
من بر نمیگردم من بر نمی گردم

No quiere recordar no quiere recorder
نمیخواهم به یاد بیاورم نمیخواهم به یاد بیاورم

Vuelve
برگرد

No volvere no volvere no volvere
من بر نمیگردم من بر نمی گردم

No quiere recordar no quiere recorder
نمیخواهم به یاد بیاورم نمیخواهم به یاد بیاورم

Vuelve
برگرد

No volvere no volvere no volvere
من بر نمیگردم من بر نمی گردم

No quiere recordar no quiere recorder
نمیخواهم به یاد بیاورم نمیخواهم به یاد بیاورم

مطالعه بیشتر