عشق من 1967 Amalia Rodrigues : Aranjuez Mon Amour

Amalia Rodrigues : Aranjuez Mon Amour

Amalia Rodrigues : Aranjuez Mon Amour

 

Mon amour, sur l eau des fontaines, mon amour
عشق من، در آب چشمه ها، عشق من

Ou le vent les amènent, mon amour
آن گاه که بــاد آن‌ها را با خود می‌آورد “+”عشق من

Le soir tombé, qu on voit flotté
هنگام شب، که شناور می بینیم

Des pétales de roses
گلبرگ گل سرخ

Mon amour et des murs se gercent mon amour
عشق من!و دیوارها شکافته می‌شوند عشق من

Au soleil au vent à l averse et aux années qui vont passant
در برابر آفتاب، رویاروی بـاد و رگبارو در برابر سالیانی که شتابان می‌روند

Depuis le matin de mai qu ils sont venus
از بامداد ماه مه که آن‌ها آمدند

Et quand chantant, soudain ils ont écrit sur les murs du bout deleur fusil
و آنگاه که آنان سرودخوانان به ناگاه بر روی دیوارهای آماج تیر باران‌شان نوشتند

De bien étranges choses
از چیزهای بسیار عجیب

Mon amour, le rosier suit les traces, mon amour
عشق من!بوته‌ی گل سرخ رد پاها رابر روی دیوار پی‌می گیرد

Sur le mur et enlace, mon amour
و نام‌های نقش بسته‌ی آن‌ها را به هم می‌تند عشق من

Leurs noms gravés et chaque été
اسم های حکاکی شده شان را و هر تابستان

D un beau rouge sont les roses
گلهای سرخ قرمزی زیبایی به خود می گیرند

Mon amour, sèche les fontaines, mon amour
عشق من، چشمه ها را خشک کن، عشق من

Au soleil au vent de la plaine et aux années qui vont passant
در برابر آفتاب، رویاروی بـادهای دشت و در طول سالیانی که شتابان می‌گذرند

Depuis le matin de mai qu il sont venus
از صبح ماه می که آنها آمدند

La fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent
گلی در قلب، پاهای برهنه، قدم های آرام

Et les yeux éclairés d un étrange sourire
و با چشمانی درخشنده از لبخندی شگفت .

Et sur ce mur lorsque le soir descend
و بر این دیوار آنگاه که شب به پایان می‌رسد

On croirait voir des taches de sang
گمان می‌کنیم که لکه های خونی را ببینیم،

Ce ne sont que des roses!
که جز گل‌های سرخ نیستند

Aranjuez, mon amour
آرانخوئز، عشق من!

مطالعه بیشتر