رقص 2013 Indila Derniere : Danse

Indila Derniere : Danse

Indila Derniere : Danse

 

Oh ma douce souffrance,
آه ای رنج شیرین من

Pourquoi s’acharner tu r’commences
چرا جنجالی آغاز می کنی ؟

Je ne suis qu’un être sans importance
من موجودی بدون اهمیت هستم

Sans lui je suis un peu paro Je déambule seule dans le metro
بدون او من کمی نگران هستم در مترو به تنهایی پرسه می زنم

Une dernière danse Pour oublier ma peine immense
یک رقص آخر برای فراموش کردن درد بزرگ من

Je veux m’enfuir, que tout recommence
می خواهم دور شوم ، که همه چیز را از نو شروع کنم

Oh ma douce souffrance
آه ای رنج شیرین من

Je remue le ciel, le jour, la nuit Je danse avec le vent, la pluie
آسمان را، روز را، شب را به هم می زنم با باد، با باران می رقصم

Un peu d’amour, un brin de miel Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse
کمی عشق ، قطره ای عسل و می رقصم ، رقص، رقص، رقص، رقص، رقص

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur
و در هیاهو ، می دوم و می ترسم

Est-ce mon tour? Vient la douleur…
آیا نوبت من است ؟ درد می آید

Dans tout Paris, je m’abandonne Et je m’envole, vole, vole, vole, vole
در همه جای پاریس ، خود را ویران می کنم و پرواز می کنم ، پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

Que d’espérance…
امیدوارم که …

Sur ce chemin en ton absence
در این راه در نبود تو

J’ai beau trimer, sans toi ma vie n’est qu’un décor qui brille, vide de sens
تا می توانم تلاش می کنم، بدون تو زندگی من دکور درخشانی نیست

Je remue le ciel, le jour, la nuit
آسمان را، روز را، شب را به هم می زنم

Je danse avec le vent, la pluie
با باد، با باران می رقصم

Un peu d’amour, un brin de miel Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse
کمی عشق ، قطره ای عسل و می رقصم ، رقص، رقص، رقص، رقص، رقص

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur
و در هیاهو ، می دوم و می ترسم

Est-ce mon tour? Vient la douleur
آیا نوبت من است ؟ درد می آید

Dans tout Paris, je m’abandonne Et je m’envole, vole, vole, vole, vole
در همه جای پاریس ، خود را ویران می کنم و پرواز می کنم ، پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

Dans cette douce souffrance. Dont j’ai payé toutes les offenses
در این رنج شیرین تاوان همه گناهانم را پس داده ام

Ecoute comme mon cœur est immense
گوش کن چگونه قلب من بزرگ است

Je suis une enfant du monde
من کودکی از جهانم

Je remue le ciel, le jour, la nuit
آسمان را، روز را، شب را به هم می زنم

Je danse avec le vent, la pluie
با باد، با باران می رقصم

Un peu d’amour, un brin de miel Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse
کمی عشق ، قطره ای عسل و می رقصم ، رقص، رقص، رقص، رقص، رقص

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur
و در هیاهو ، می دوم و می ترسم

Est-ce mon tour? Vient la douleur
آیا نوبت من است ؟ درد می آید

Dans tout Paris, je m’abandonne Et je m’envole, vole, vole, vole, vole
در همه جای پاریس ، خود را ویران می کنم و پرواز می کنم ، پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

مطالعه بیشتر