دوست Marco Antonio : Amigo 2004

Marco Antonio : Amigo

Marco Antonio : Amigo

 

Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo
تو برادر روحی منی یک دوست واقعی

Que en todo camino y jornada esta siempre conmigo
کی همیشه در هر راه و هر روز با من بوده

Aunque eres un hombre aun tienes alma de nino
اگرچه یک مرد هستی تو هنوز روح کودکانه داری

Aquel que me da su amistad su respeto y carino
یکی که دوستی احترام و محبت به من میده

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
من به یاد دارم که با همدیگر ما از زمان های سخت عبور کردیم

Y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos
و تو تغییر نکردی مهم نبود که باد چقدر قویه

Es tu corazon una casa de puertas abiertas
قلب تو یک خونه با درهای بازه

Tu eres realmente el mas cierto en horas inciertas
تو واقعا در ساعت های نامعلومی قطعا بوده ای

En ciertos momentos dificiles que hay en la vida
در لحضات دشواری که در زندیگی بوده

Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida
ما دنبال کسی بودیم که بتواند به ما در پیدا کردن راه حل کمک کند

Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado
و اون کلمه قدرت و امید که به من دادی

Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado
به من اطمینان می دادی که همیشه طرف من بودی

Tu eres el amigo del alma que en toda jornada
تو دوست روحی من هستی در هر روز

Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada
لبخند و آغوشت در هر دیدار

Me dices verdades tan grandes con frases abiertas
تو این چنین چیزای بزرگ را به من می گویی

Tu eres realmente el mas cierto en horas inciertas
تو واقعا در ساعتی نا معلومی بوده ای

No preciso ni decir
احتیاجی نیست من بگم

Todo eso que te digo
همه اینا را میگند

Pero es bueno asi sentir
اما این خوب احساسیه

Que eres tu mi gran amigo
تو دوست بزرگی هستی

No preciso ni decir
احتیاجی نیست من بگم

Todo eso que te digo
همه اینا را میگند

Pero es bueno asi sentir
اما این خوب احساسیه

Que eres tu mi gran amigo
تو دوست بزرگی هستی

No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno asi sentir Que eres tu mi gran amigo
احتیاجی نیست من بگم همه اینا را میگند اما این خوب احساسیه تو دوست بزرگی هستی

مطالعه بیشتر