خداحافظ عشق من خداحافظ 1973 Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

Demis Roussos : Goodbye My Love Goodbye

hear the wind sing a sad, old song
گوش بسپار که باد، نغمه ای غمناک و قدیمی می خواند

it knows I’m leaving you today
او (باد) می داند که امروز ترا ترک میکنم

please don’t cry or my heart will break
خواهش میکنم گریه نکن که قلبم خواهد شکست

when I go on my way
آنگاه که به راه خودم می روم

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

goodbye and au revoir
بدرود و به امید دیدار

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زیاد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams
پس مرا در رویاهایت نگهدار

till I come back to you
تا موقعی که پیشت بازگردم

see the stars in the skies above
بنگر به ستارگان در آسمانهای بالا

they’ll shine wherever I may roam
آنها خواهند درخشید، هر جا که پرسه بزنم

I will pray every lonely night
هر شب تنهایی , دعا خواهم کرد

adelehfr.setText (“That soon they’ll guide me home
به زودی منو به خانه هدایت می کنند

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زیاد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams till I come back to you
پس مرا در رویاهایت نگهدار تا موقعی که پیشت بازگردم

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

goodbye and au revoir
بدرود و به امید دیدار

as long as you remember me
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری

I’ll never be too far
من زیاد دور نخواهم بود

goodbye my love goodbye
بدرود عشق من، بدرود

I always will be true
من همواره واقعی خواهم بود

so hold me in your dreams till I come back to you
پس مرا در رویاهایت نگهدار تا موقعی که پیشت بازگردم

مطالعه بیشتر