رز ۱۹۷۹ Bette Midler : The Rose

رز ۱۹۷۹ Bette Midler : The Rose

Bette Midler : The Rose

Bette Midler : The Rose

Some say love, it is a river, that drowns the tender reed
برخی می گویند عشق، رودخانه که غرق نی مناقصه

Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed
برخی می گویند عشق، تیغ است که روح خود را به خونریزی برگ

Some say love, it is a hunger, an endless aching need
برخی می گویند عشق، گرسنگی و نیاز درد بی پایان

I say love, it is a flower, and you, its only seed
عشق می گویم، آن گل، و شما آن دانه تنها

Its the heart afraid of breaking, that never learns to dance
خود قلب از شکستن که هرگز به رقص را یاد می گیرد

Its the dream afraid of waking, that never takes a chance
آن ترس از بیدار شدن از خواب، رویایی که هرگز شانس

Its the one that won’t be taking, that cannot seem to give
آن یکی که نمی گرفتن که نمی تواند به نظر می رسد

It’s the one afraid of dying, that never learns to live
این ترس از مرگ، یکی که هرگز یاد می گیرد به زنده است

When the night has been too lonely and the road has been too long
وقتی که شب خیلی تنها شده است و راه بیش از حد طولانی شده است

And you think that love is only for the lucky and the strong
و شما فکر می کنید که عشق فقط برای خوش شانس و قوی است

Just remember in the winter, far beneath the bitter snow
فقط به یاد داشته باشید در زمستان مراتب زیر برف تلخ

Lies the seed, that with the sun’s love in the spring becomes the rose.
دانه که با عشق خورشید در بهار گل رز نهفته است.

مطالب پیشنهادی

مدیر

طراح و برنامه نویس 3D